CALLING HOME/ ZU HAUSE ANRUFEN, 2012

Vídeo digital y HD

Calling Home es un proyecto audiovisual basado en la experiencia personal de las hermanas gemelas Gema y Mònica del Rey Jordà (Art al Quadrat) que estarán separadas durante una semana por la residencia en POT Kassel. Durante este periodo Gema visitará Kassel donde vivirá la Documenta 13 y el resto de actividades paralelas. Mientras tanto Mònica permanecerá en Sagunt, su ciudad materna, preparando su Tesis Doctoral PhD sobre artistas gemelos. Durante este tiempo las hermanas gemelas mantendrán una correspondencia online mediante videocartas de forma diaria en la que establecerán un diálogo de sus días paralelos. Estas cartas tienen serán el cordón umbilical de estos dos puntos.

El proyecto estuvo abierto a la colaboración de familia, amigos, conocidos,… que quisieron  contestar los vídeos producidos en Kassel.

https://callinghomeartalquadrat.wordpress.com

ENG

CALLING HOME, 2012

Digital and HD video

Calling Home is an audiovisual project based on the personal experience of twin sisters Gema and Mònica del Rey Jordà (Art al Quadrat) who will be separated in the week of the residency. During this period Gema will sojourn in Kassel where she will live Documenta 13 and all the parallel activities. Meanwhile Mònica will remain in Sagunt, their hometown, preparing her PhD thesis on twin artists.

During the time twin sisters correspond daily via online video letters in which they will establish a dialogue leading to new audiovisual works that recount their parallel days. These letters have been the umbilical cord linking the two episodes.

Based on personal experience, Calling Home speaks of the importance of interconnection between two people who need to keep a regular correspondence. The video raises contrasting themes such as the familiar and unfamiliar, being at home and being abroad, etc., presenting duality as a metaphor of life. The contrast between the two societies, German and Spanish, is obvious in the different ways in which culture, leisure and everyday life are portrayed.

This idea leads to a collaboration across cultures and a non-exclusive game of dualities: universality/specificity. What connects everyone all together in spite of the cultural differences but at the same time creates a universal positioning? And what characteristics make a culture unique? Twin sisters discuss the potential poles arising from the connection between Kassel and Sagunt (Germany and Spain), such as the contrast between tradition and innovation, local and global culture, an internal and external perspective, or how the unknown may become known by a journey of this kind into a new culture.

Calling home remember also the connection with self country in migrants process. Nowadays it’s quite unthinkable remember that time ago it was expensive and difficult to keep in contact just with family. Now people each time is more and more connected and net become a basic backup for the people to get in touch with their families, friends, acquaintance or even strangers.

CAT

Cridant a casa és un projecte audiovisual basat en l’experiència personal de germanes  bessones Gema i Mònica del Rey Jordà (Art al Quadrat) qui seran separades durant una setmana de residència. Durant aquest període Gema sojourn dins Kassel on visqui Documenta 13 i totes les activitats paral·leles. Mentrestant Mònica quedarà en Sagunt, el seu hometown, preparant el seu PhD tesi damunt artistes de bessó.

Durant les germanes de bessó del temps corresponen diàriament via cartes de vídeo en línia dins que establiran un diàleg que dirigeix a feines audiovisuals noves que recount els seus dies paral·lels. Aquestes cartes han estat el cordó umbilical enllaçant els dos episodis.

Basat en experiència personal, Cridant la casa parla de la importància d’interconnexió entre dues persones que necessiten mantenir una correspondència regular. El vídeo aixeca contrastar temes com el familiar i unfamiliar, sent a casa i sent a l’estranger, etc., presentant dualitat com a metàfora de vida. El contrast entre les dues societats, alemany i espanyol, és obvi en les maneres diferents en quina cultura, el lleure i la vida diària són retratats.

Aquests avantatges d’idea a una col·laboració a través de cultures i un joc no exclusiu de dualitats: especificitat/d’universalitat. Quin connecta tothom tot junt malgrat les diferències culturals però al mateix temps crea un posicionament universal? I el que les característiques fan una cultura única? Germanes de bessó parlen els pols potencials que sorgeixen de la connexió entre Kassel i Sagunt (Alemanya i Espanya), com el contrast entre tradició i innovació, cultura local i global, una perspectiva interna i externa, o com el desconegut pot esdevenir sabut per un viatge d’aquesta classe a una cultura nova.

Cridant la casa recorda també la connexió amb self país en migrants procés. Avui dia és bastant impensable recorda que fa temps sigui car i difícil de mantenir dins contacte només amb familiar. Ara les persones cada cop és més i més connectat i net esdevingut una còpia de seguretat bàsica per les persones per entrar tacte amb les seves famílies, amics, acquaintance o fins i tot desconeguts.